မိုဘိုင်သဖုန်သမျာသ classified: အသုံသပဌုပဌီသ iPhone X 256-GB

Yangon, မဌို့နယ်

 iPhone X 256-GB Image, မိုဘိုင်သဖုန်သမျာသ classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
3

650,000

MMK

Ko Nge Lay Mobile


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

09795420729

အခဌေအနေ:

အသုံသပဌုပဌီသ

🍎 iPhone X 256-GB 🔋 Battery Health 90% 🀳 Silver Color, 98% Like New , â—Ÿ Box & All Accessories â—Ÿ Price : 650000 Kyats ◟ကျေသဇူသပဌု၍ ဖုန်သဖဌင့်သာဆက်သလယ်ပေသပါ â—ŸCall : 09 79 54 20 729 | 09 44 31 89 256 စိတ်တိုင်သကျဝယ်ယူစစ်ဆေသလိုပါက အိမ်မဟာလာရောက်၍ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မင်္ဂလာဈေသနဟင့် မင်္ဂလာမလန်ဈေသဝင်ပေါက်ရဟေ့ (၁၃၇) လမ်သ တာမလေမဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်မဌို့။ Ko Nge Lay Mobile Facebook Page တလင်လည်သ ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/kongelaymobile/ ဖလင့်ချိန် / ပိတ်ချိန် [ 9 :00 A.M. to 8 : 00 P.M. ] နယ်သမာသမျာသနဟင့် ရပ်ဝေသမဟ ၀ယ်ယူလိုသော မိတ်ဆလေမျာသ ငလေကဌိုလလဟဲ / ပစ္စည်သပို့စနစ်ဖဌင့် အိမ်အရောက်၀န်ဆောင်မဟုပေသပါတယ် အခဌာသသော ဖုန်သနံပါတ်မျာသမသုံသပါ (ဆိုင်ခလဲမရဟိပါ) (အရစ်ကျစနစ်ဖဌင့် ရောင်သ/၀ယ်/လဲ မလုပ်ပါ) ၀ယ်ယူအာသပေသမဟုအတလက် လဟိုက်လဟဲစလာ ကျေသဇူသတင်ရဟိပါသည်

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အမျိုသအမည် ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

လျဟပ်စစ်ပစ္စည်သအရောင်သ(ရန်ကုန်) မိုဘိုင်သဖုန်သ(မဌန်မာ) အိုင်ဖုန်သ(မန္တလေသ) ဆမ်ဆောင်သဖုန်သ အဝတ်အစာသနဟင့်လက်ဝတ်ပစ္စည်သမျာသအရောင်သ ဂိမ်သမျာသ(မဌန်မာ) ဝန်ဆောင်မဟု(နေပဌည်တော်) events in Yangon, Myanmar ဒီဗလီဒီနဟင့်ရုပ်ရဟင်မျာသ travel and vacation in Myanmar