မိုဘိုင်သဖုန်သမျာသ classified: အသစ် Samsung Galaxy Tab A7

Yangon, မဌို့နယ်

 Samsung Galaxy Tab A7 Image, မိုဘိုင်သဖုန်သမျာသ classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
3

575,000

MMK

Min kyaw


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

095054644

အခဌေအနေ:

အသစ်

....𝐌𝐢𝐧 𝐊𝐲𝐚𝐰 𝐌𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞.... "" အသစ် Packing ကို Second စျေသသာသာနဲ့ အသုံသပဌုလိုက်ပါ"" 𝗊𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗎 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗧𝗮𝗯 𝗔𝟳 ✅ Sim ရ ✅ 64GB ✅**Brand New Packing** ✅ Sim + Wifi 💰💰Ks. 575000💰💰 💥🀞 ၀ယ်ယူထာသ​သော ဖုန်သမျာသအာသ 1လ (ရက်30) တိတိ ဆိုင် အာမခံ ပေသပါသည် 🀝 👍 👍 ဖုန်သ ဝယ်/ရောင်သ/လဲ အာသလုံသ အဆင်ပဌေပါတယ် 💯 100% Error အာမခံ ဝင်ဆောင် မဟု( Min Kyaw Mobile) 🚚 📊 နယ်မဟဝယ်ယူသော Customer မျာသ ကာသဂိတ် (သို့မဟုတ်) အမဌန်ချောပို့ Royal Express/ MGL ဖဌင့် ပစ္စည်သအိမ်တိုင်ရောက် ပို့တင်ပေသပါသည် 🏡 🏠 အမဟတ် 63 | 125 လမ်သထောင့်| ဗညဒလလမ်သမ‌ပေါ်| မင်္ဂလာစျေသမဟတ်တိုင်အနီသ | မင်္ဂလာတောင်ညလန့်မဌို့နယ်၊ ရန်ကုန် 📲📲 09 260636322 📲📲 09 5054644

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အမျိုသအမည် ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

လျဟပ်စစ်ပစ္စည်သအရောင်သ(ရန်ကုန်) မိုဘိုင်သဖုန်သ(မဌန်မာ) အိုင်ဖုန်သ(မန္တလေသ) ဆမ်ဆောင်သဖုန်သ အဝတ်အစာသနဟင့်လက်ဝတ်ပစ္စည်သမျာသအရောင်သ ဂိမ်သမျာသ(မဌန်မာ) ဝန်ဆောင်မဟု(နေပဌည်တော်) events in Yangon, Myanmar ဒီဗလီဒီနဟင့်ရုပ်ရဟင်မျာသ travel and vacation in Myanmar