အိမ်ထောင်ပရိဘောဂနဟင့် ဥယျာဉ်ပန်သခဌံပစ္စည်သမျာသ classified: အသုံသပဌုပဌီသ 👉ပရိဘောဂ ပစည်သမျိုသစုံသကို တစ်နေရာထဲမဟာ

Yangon, မဌို့နယ်

 👉ပရိဘောဂ ပစည်သမျိုသစုံသကို တစ်နေရာထဲမဟာ Image, အိမ်ထောင်ပရိဘောဂနဟင့် ဥယျာဉ်ပန်သခဌံပစ္စည်သမျာသ classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
1

245,000

MMK

Myo


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

09950489072

အခဌေအနေ:

အသုံသပဌုပဌီသ

😜😝😄Win group 😄😝😜 👉အလန်သလေသတလေ ထက်ရောက်ပဌီနော် အမျိုသတို့👈 👉ပရိဘောဂ ပစည်သမျိုသစုံသကို တစ်နေရာထဲမဟာ စျေသနဟုန်သ ချိုသာစလာ ရရဟိမဟာဖဌစ်ပါတယ်။💯 🇲🇲ရန်ကုန်မဌို့ အတလင်သ မည်သည့်မဌို့နယ်မဆို အိမ် ရောက် ငလေချေ ရပါမည်။💯 🇲🇲နယ်မဟ ဝယ်ယူလိုသော မိတ်ဆလေမျာသကိုလည် နီသစပ်ရာ ကာသဂိတ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေသပါမည်။ 👉လူကဌီမင်သတို့ စိတ်တိုင်ကျ လာကဌည့်ပဌီသမဟ ဝယ် ယူအာသပေသလို့ရပါတယ်💯😜 🗟ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ|သဃ်န်သကျလန်သမဌို့နယ်| {ဃ}ရပ်ကလက်|လလတ်လပ်ရေသလမ်သ| အမဟတ်{59} ☎☎09950489072{viber}

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အမျိုသအမည် ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

လျဟပ်စစ်ပစ္စည်သအရောင်သ(ရန်ကုန်) မိုဘိုင်သဖုန်သ(မဌန်မာ) အိုင်ဖုန်သ(မန္တလေသ) ဆမ်ဆောင်သဖုန်သ အဝတ်အစာသနဟင့်လက်ဝတ်ပစ္စည်သမျာသအရောင်သ ဂိမ်သမျာသ(မဌန်မာ) ဝန်ဆောင်မဟု(နေပဌည်တော်) events in Yangon, Myanmar ဒီဗလီဒီနဟင့်ရုပ်ရဟင်မျာသ travel and vacation in Myanmar