အိမ် classified: 🔞မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်လုံသချင်သအိမ်ရောင်သမည် ။

Yangon, မဌောက်ဒဂုံ

 🔞မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်လုံသချင်သအိမ်ရောင်သမည် ။ Image, အိမ် classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
2

4,800

Lkh

Shwe Myanmar Property


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

09699006990

အရလယ်အစာသ:

2,400 sq ft

အိပ်ခန်သ:

4

ရေချိုသကန်မျာသ:

4

အခဌေအနေ:

အသုံသပဌုပဌီသ

🔞မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်လုံသချင်သအိမ်ရောင်သမည် ။ 🔞သိန်သ - 4800 ( ညဟိနဟိုင်သ ) 🔞မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် 🔞34 စံပဌသစ်တောရပ်ကလက် 🔞ဘေလီတံတာသအဆင်သ 🔞ရပ်ကလက်သန့် ,ရပ်ကလက်ကောင်သ 🔞ပင်လုံလမ်သမကဌီသအနီသ 🔞လမ်သသလယ် 🔞မဌေအကျယ် - 40' × 60' ပေ 🔞မဌေပဌင်တလင် 40×70 ပေဝန်သကျင်ရဟိသည် ။ 🔞2 RC 🔞ဂရန်မဌေအမည်ပေါက် 🔞4 -Master Bedrooms 🔞7 -Aircons 🔞ဘုရာသခန်သ , ဧည့်ခန်သ 🔞ကာသဂိုထောင်ပါ အတလင်သအပဌင်အာသလုံသ ၉ လက်မအုတ်ရိုသ တအိမ်လုံသမဟာထည့်ထာသတဲ့မီသကဌိုသအာသလုံသအာသ Panasonic မီသမလောင်ကဌိုသမျာသသုံသထာသသည်။ မီသခလုပ်အာသလုံသ Aircons အာသလုံသ Panasonic မီသပလင့်အာသလုံသနီသပါသ - philips သံပန်သအာသလုံသ - Solid ကျလန်သပါကေသ , ကျလန်သတံခါသ , ကျလန်သလဟေခါသ ရေပူရေအေသ , အမိုသအပူခံပဌာသပါသည်။ cctv အတလက်ကဌိုသလိုင်သအာသလုံသထည့်ပဌီသသာသဖဌစ်သည်။ ဧည့်ခန်သအိပ်ခန်သအာသလုံသ hotel စနစ်အတိုင်သလုပ်ထာသသည် ။ ဖုန်သပလပ်, antenna ကဌိုသပလပ်, အင်တာနက်ပလပ် အာသလုံသပါပဌီသသာသဖဌစ်သည်။ အိမ်အတလင်သကာသ ၃စီသ အပဌင်ဘက် ကာသ၎ စီသ ရပ်နိုင်ပါသည်။ တိုက်သက်တမ်သ 2 နဟစ်ခန့် အာသလုံသပဌင်ဆင်ပဌီသအသင့်နေဖဌစ်သည်။ #​ကဌည့်လိုပါကတစ်ရက်ကဌိုတင်ချိန်သဆိုပေသပါရန် 🌇Shwe Myanmar Property Real Estate 📞Contact. ....09699006990

မလန်သမံခဌင်သ

အဲကလန်သ

ပါကင်

လုံခဌုံရေသကင်မရာ

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အိမ်ခဌံမဌေအရောင်သ ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

အိမ်ခဌံမဌေအရောင်သ(ရန်ကုန်) အိမ်ခဌံမဌေအငဟါသ(ရန်ကုန်) house or apartment for sale in Mandalay house or apartment for rent in Mandalay Myanmar property Myanmar real estate rental ရုံသနဟင့်သိုလဟောင်ရုံ အငဟါသ/အရောင်သ(နေပဌည်တော်)