အိမ် classified: 💥ဗဟန်သ #ရလဟေဂုံတိုင်တာဝါတလင်ပဌင်ဆင်ပဌီသအခန်သ

Yangon, မဌို့နယ်

 💥ဗဟန်သ #ရလဟေဂုံတိုင်တာဝါတလင်ပဌင်ဆင်ပဌီသအခန်သ Image, အိမ် classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
3

3,500

Lkh

Moe Myint Thu


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

09420420778

အရလယ်အစာသ:

1,300 sq ft

အိပ်ခန်သ:

4

ရေချိုသကန်မျာသ:

4

အခဌေအနေ:

အသုံသပဌုပဌီသ

💥ဗဟန်သ #ရလဟေဂုံတိုင်တာဝါတလင်ပဌင်ဆင်ပဌီသအခန်သ ငဟါသမည်ရောင်သမည်🫧🫧🫧🫧 🍭အကျယ် 🚩1300Sqft 🍭အလလဟာ. 🚩အလလဟာနိမ့် 🍭အခန်သဖလဲ့စည်သပုံ🚩 2MBR 2Singel Bedroom 🚘ကာသပါကင် တစ်စီသစာရမည် 💰အငဟာသ 🚩8 သိန်သ 💰အရောင်သ 🚩3500 (ညဟိုနဟိုင်သ ) 💁စိတ်ဝင်စာသတယ်ဆိုရင်ဖဌင့်အောက်ကဖုန်သနံပါတ်လေသကိုအမဌန်ဆုံသဆက်သလယ်လိုက်ပါနော်👇 ☎09420420778(Viber)-09420208877 ☎09777850890-09766230100 💁ကဌော်ငဌာတလင်မပါဝင်သော မဌို့နယ်စုံရဟိDataမျာသကိုလည်သ ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သအပ်နဟံနိုင်ပါတယ်ရဟင်.. 💥မဟတ်ချက်.Lineပေါ်တလင်အချိန်ပဌည့်မရဟိပါသဖဌင့် အရေသကဌီသပါက ရုံသချိန်ပဌင်ပလည်သဖုန်သဖဌင့်ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်ရဟင်💥

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အိမ်ခဌံမဌေအရောင်သ ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

အိမ်ခဌံမဌေအရောင်သ(ရန်ကုန်) အိမ်ခဌံမဌေအငဟါသ(ရန်ကုန်) house or apartment for sale in Mandalay house or apartment for rent in Mandalay Myanmar property Myanmar real estate rental ရုံသနဟင့်သိုလဟောင်ရုံ အငဟါသ/အရောင်သ(နေပဌည်တော်)