တိုက်ခန်သ classified: 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐅𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭

Yangon, အခဌာသ

 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐅𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭 Image, တိုက်ခန်သ classified, Myanmar marketplace, Myanmarkt
9

850

USD

Barani Real Estate


ဆက်သလယ်ရန် လိပ်စာ ....

0943087900

အရလယ်အစာသ:

1,261 sq ft

အိပ်ခန်သ:

3

ရေချိုသကန်မျာသ:

2

အခဌေအနေ:

အသုံသပဌုပဌီသ

Star City 3 Bed Rooms Unit for Rent @ThanLyin Tsp(Nice/Clean & Good Enviroment) 🏠 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐅𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭 @ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐋𝐲𝐢𝐧 𝐓𝐚𝐰𝐬𝐡𝐢𝐩 , 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐆𝐚𝐚𝐝 𝐋𝐚𝐜𝐚𝐭𝐢𝐚𝐧 & 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 *4 << Room Size 1261sqft << High Floor (Above 7th) << 1 Master Bed Room / 2 Single Bed Room << Living room / Dining room / Kitchen / Air Con << Fully Furnished << Gym, Swimming Pool, Golf Course, Kids Indoor/Outdoor Playground << Fully Renovated (Ready To Stay) 💰 Rental Charges: 850USD (Nego) 👩‍💌𝐈𝐟 𝐲𝐚𝐮 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐚 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐥𝐚𝐚𝐀 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐚 𝐀𝐧𝐚𝐰 𝐚𝐧𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐰𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩, 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐭 𝐡𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐚 📲 🎀𝐵𝒶𝓇𝒶𝓃𝒟 𝑅𝑒𝒶𝓁 𝐞𝓈𝓉𝒶𝓉𝑒🎀 မဌို့နယ်စုံလုံသချင်သ ကလန်ဒို မဌေကလက် တိုက်ခန်သမျာသကို (ရောင်သဝယ် ငဟာသ) ပဌုလုပ်လိုပါက တိုက်ရိုက်ဆက်သလယ် ဆောင်ရလက်နိုင်ပါတယ်ိရဟင့် Dataတလင်မပါဝင်သော လုံသချင်သကလန် မဌေကလက် တိုက်ခန်သမျာသကိုလဲ တိုက်ရိုက်ဆက်သလယ်မေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်ရဟင့် 📲 𝟎𝟗-𝟒𝟑𝟎𝟖𝟕𝟗𝟎𝟎 , 𝟎𝟗-𝟕𝟕𝟕𝟕𝟑𝟒𝟓𝟑𝟓 , 𝟎𝟗 𝟕𝟖𝟖𝟗𝟗𝟗𝟗𝟓𝟎 📲 : 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐀𝐩𝐩/𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫 : 𝟎𝟗𝟒𝟑𝟎𝟖𝟕𝟗𝟎𝟎 📧 : 𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝟐𝟒@𝐠𝐊𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐚𝐊

မလန်သမံခဌင်သ

ပါကင်

မီသအာသပေသစက်

ရေကူသကန်

လုံခဌုံရေသကင်မရာ

သင်လည်သအခဌာသသူမျာသကိုကဌိုက်နဟစ်သက်နိုင် အိမ်ခဌံမဌေအငဟါသ ကဌော်ငဌာမျာသ:


ဆက်စပ်သောရဟာဖလေမဟုမျာသ

အိမ်ခဌံမဌေအရောင်သ(ရန်ကုန်) အိမ်ခဌံမဌေအငဟါသ(ရန်ကုန်) house or apartment for sale in Mandalay house or apartment for rent in Mandalay Myanmar property Myanmar real estate rental ရုံသနဟင့်သိုလဟောင်ရုံ အငဟါသ/အရောင်သ(နေပဌည်တော်)